Deklaracja dostępności ZS-P Lisewo

Deklaracja dostępności ZSP Lisewo
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSP Lisewo

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne
• znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
• są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
• dokumenty z PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
• filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-21
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Wacławska.
• E-mail: zsp_lisewo@outlook.com
• Telefon: 56 676 79 16

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor ZSP Lisewo
• Adres: ul. Toruńska 17 86--230 Lisewo
• E-mail: zsp_lisewo@outlook.com
• Telefon: 56 676 79 16
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
• główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody,
• przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
• wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
• przy wejściu głównym znajduje się portiernia, 
• w budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i 1 piętro) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
• budynek nie posiada wind,
• w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
• w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, 
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, 
• szkoła posiada dostosowane łazienki dla osób niepełnosprawnych, 
• teren szkoły ogrodzony jest metalowym płotem, 
• wejście do przedszkola jest zamknięte, wyposażone w dzwonek w celu umożliwienia Rodzicom i Opiekunom przyprowadzenie i odbiór dziecka
• zajęcia w przedszkolu odbywają się na dwóch kondygnacjach – parterze i piętrze

Informacje dodatkowe
Ułatwienia
• podwyższony kontrast
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• skala szarości
• podświetlane linki
• odwrócone kolory
• mapa strony.

Inne informacje i oświadczenia
Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.


Treść deklaracji dostępności ZSP Lisewo (84kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Zalewski (21 marca 2021)
Opublikował: Kamila Uchacz (26 kwietnia 2021, 12:27:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820