Zarządzenie nr 2/2023Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 3 marca 2023w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 2/2023
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 3 marca 2023


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art. 157. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje;
 
§1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
do Gminnego Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie
na rok szkolny 2023/2024, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) Grażyna Makowska
2) Anna Motylewska
3) Paulina Osińska
4) Kamila Uchacz
 
§2 Na przewodniczącego Komisji wyznaczam p. Grażynę Makowską
 
§3 Do zadań komisji należy:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
 
§4 Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
 
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.  


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski
Treść Zarządzenia nr 2/2023 (196kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (17 marca 2023, 13:50:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 97