Zarządzenie nr 1/2022Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 11 lutego 2022w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 1/2022
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 11 lutego 2022


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art. 157. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje;
 
§1
Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Lisewie na rok szkolny 2022/2023, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) Grażyna Makowska
2)  Dominika Cieślik
3)  Paulina Osińska
4)  Anna Kolek
5)  Kamila Uchacz

§2
Na przewodniczącego Komisji wyznaczam p. Grażynę Makowską
 
§3
Do zadań komisji należy:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
 
§4
Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji.
 
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.  
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski
Treść Zarządzenia nr 1/2022 (197kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (14 lutego 2022, 07:36:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 38