Zarządzenie nr 6/2021Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 28 października 2021w sprawie regulaminu działania świetlicy szkolnej w ZSP w Lisewie

Zarządzenie nr 6/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 28 października 2021


w sprawie regulaminu działania świetlicy szkolnej w ZSP w Lisewie

§ 1 Na podstawie:
art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017r . w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r.; poz. 649), rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 2017r.; poz. 1646) zarządzam co następuje:

§ 2 Wprowadzam z dniem 01 listopada 2021 roku regulamin działania świetlicy szkolnej w ZS-P, Szkole
Podstawowej w Lisewie stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Lisewie
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Zarządzenia nr 6/2021 (1182kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (28 października 2021, 09:01:13)

Ostatnia zmiana: Kamila Uchacz (28 października 2021, 11:53:13)
Zmieniono: poprawienie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 264