Zarządzenie nr 1/2021Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewiez dnia 12 lutego 2021w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 1/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 12 lutego 2021


w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art. 157. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządzam, co następuje;
 
§1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do ZS-P Gminnego Przedszkola w Lisewie na rok szkolny 2021/2022, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
1) Aleksandra Przeperska
2) Maria Sarnecka
3) Małgorzata Górska
4) Kamila Uchacz
 
§2 Na przewodniczącego Komisji wyznaczam p. Aleksandrę Przeperską.
 
§3 Do zadań komisji należy:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
 
§4 Komisja obraduje na posiedzeniach, które zwołuje i prowadzi przewodniczący Komicji.
 
§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lisewie
Grzegorz Zalewski

  Treść Zarządzenia nr 1/2021 (803kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (10 marca 2021, 08:27:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233