NULL string(0) ""

Uchwała nr 19/2022/2023Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewiez dnia 31 sierpnia 2023w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w LisewieNa podstawie art. 72. ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 19/2022/2023
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 31 sierpnia 2023


w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie

Na podstawie art. 72. ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900 i 1672) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wprowadza następujące zmiany do Statutu: 
1. Rozdział IX 
a) w § 37 Zasady ogólne oceniania, dodano „ust. 23” o treści Jeżeli ocenianie odbywa się według średniej ważonej obowiązuje skala od 1 do 4. Prace klasowe – waga 4, sprawdziany  - waga 3, kartkówki – waga 2. Inne oceniane umiejętności i wagi  odpowiadających im ocen zapisuje nauczyciel w przedmiotowym systemie oceniania. Oceny poprawiane mają takie same wagi, co pierwotnie - szczegółowe zasady oceniania są zapisane w PSO.  
2. Rozdział IX 
a) w § 37 Kryteria oceny zachowania, w ust 2 Kryteria oceny zachowania w klasach IV-VIII w tabeli „Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom”, w pkt 3 dodaje się: „baterie – min. 0,5 kg”. 
b) w § 37 Kryteria oceny zachowania, dodano „ust 12” o treści: Uczeń, który posiada minimum 150  punktów ujemnych wynikających z lekceważenia zasad zachowania w szkole oraz jego stosunku do uczniów i pracowników szkoły, otrzymuje maksymalnie ocenę dobrą zachowania bez względu na liczbę uzyskanych punktów. Ocenę wystawia wychowawca po podliczeniu punktów ujemnych w danym semestrze.  

§ 2 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wprowadzenia zmian do Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.      

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski  

Głosowało: 29 
Głosów za: 28 
Głosów przeciwnych:
Głosów wstrzymujących się: 1  

Treść Uchwały nr 19/2022/2023 (337kB) pdf
Załącznik do Uchwały nr 19/2022/2023 (545kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 września 2023, 13:33:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78