Uchwała nr 9/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 21 czerwca 2022w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2021/2022Na podstawie art. 44f ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje

Uchwała nr 9/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 21 czerwca 2022


w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 44f ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.) oraz art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2021/2022.  

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w §1, określa załącznik do uchwały.  

§3 Uczniowie niepromowani w klasach I-III 
3a – jedna osoba 
3b – jedna osoba 

§4 Uczniowie niepromowani w klasach IV - VIII 
Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
4b – jedna osoba (2 oceny niedostateczne – historia, język angielski) 
5a – dwie osoby (6 ocen niedostatecznych – geografia, matematyka, historia, język angielski) 
5b – jedna osoba (6 ocen niedostatecznych – historia, język polski, biologia, matematyka, muzyka, plastyka) 
7a – trzy osoby (6 ocen niedostatecznych – matematyka, język polski, język niemiecki, historia) 
7b – dwie osoby (2 oceny niedostateczne – matematyka)   

§5 Uczniowie nieklasyfikowani w klasach IV – VIII 
5b – jedna osoba (3 oceny nieklasyfikowane – geografia, informatyka, religia)  

§6 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 9/2021/2022 (332kB) pdf

metryczka


Opublikował: Kamila Uchacz (24 czerwca 2022, 12:32:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22