NULL string(0) ""

Uchwała nr 7/2021/2022Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 14 stycznia 2022w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2021/2022Na podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 44f ust 1 pkt 1 i art. 44f ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 7/2021/2022
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 14 stycznia 2022


w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lisewie klas 1-8 w roku szkolnym 2021/2022

Na podstawie art. 70. ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz art. 44f ust 1 pkt 1 i art. 44f ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie uchwala, co następuje:


§1 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie w roku szkolnym 2021/2022.  

§2 Szczegółowe wyniki klasyfikacji, o której mowa w § 1, określa załącznik do uchwały.  

§3 Liczba ocen niedostatecznych z przedmiotów w danej klasie: 
5a – 10 ocen niedostatecznych   
6a – 3 oceny niedostateczne    
7a – 12 ocen niedostatecznych  
7b – 6 ocen niedostatecznych  
8a – 4 oceny niedostateczne 
8b – 4 oceny niedostateczne 
8i – 2 oceny niedostateczne  

§4 Liczba uczniów nieklasyfikowanych w danej klasie: 
7b – 1 uczeń (z 8 przedmiotów) 

§5 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
mgr Grzegorz Zalewski 

Treść Uchwały nr 7/2021/2022 z załącznikiem (679kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (18 stycznia 2022, 12:40:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 260