NULL string(0) ""

Uchwała nr 8/2020/2021Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie z dnia 31 sierpnia 2021w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w LisewieNa podstawie art. 72. ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.)

Uchwała nr 8/2020/2021
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie
z dnia 31 sierpnia 2021


w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisewie

Na podstawie art. 72. ust 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.)


§ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie wprowadza następujące zmiany do Statutu: 
1. Rozdział I  
a) w § 2 ust. 2 skreślono: „oddziały gimnazjalne – do końca roku szkolnego 2018/2019 
2. Rozdział III  
a) w § 6 ust. 7 zastępuje się literę „ę” na literę „e” w wyrazie „decyzję” 
b) w § 6 ust. 15 zastępuje się małą literę „s” na wielką literę „S” w wyrazie „samorząd” oraz zastępuje się małą literę „u” na wielką literę „U’’ w wyrazie „uczniowski” 
c) w § 7 ust. 5 pkt. a  po wyrazie „organizuje” wprowadza się zapis „przygotowuje zabrania” oraz  po wyrazie: „prowadzi: zostaje skreślone „przygotowuje zebrania” 
d) w § 7 ust. 11 zastępuje się wyraz „gimnazjum” wyrazem „szkoły” 
e) w § 9 ust. 10 zastępuje się cyfrę rzymską „IV” na cyfrę rzymską „III” 
3. Rozdział IV 
a) w § 12 ust. 10 zastępuje się cyfrę „6” cyfrą „8” 
b)w § 13 ust. 4 skreśla się po wyrazie uczniów:  „jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale” 
c) w § 14 ust.1 po wyrazie „działalności” wprowadza się zapis: „dydaktyczno – wychowawczej” 
d) w § 14 ust. 1 pkt a wyraz: „lekcyjne” zastępuje się wyrazem: „edukacyjne” 
e) w § 14 ust. 1 po pkt a wprowadza się: 
- pkt b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
- pkt c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 
- pkt d) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
- pkt e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w celu kształcenia ich aktywności i kreatywności 
- pkt f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 
- po pkt f) skreśla się pkt b) zajęcia lekcyjne fakultatywne 
- pkt e) zastępuje się pkt. g 
- pkt d) zastępuje się pkt. h
 f)  w § 14 ust. 5 po wyrazie „obcego” dodaje się wyraz „nowożytnego” 
g)  w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „ Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia nie tylko z całości zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, ale również z realizacji poszczególnych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego opinii o ograniczonych możliwościach lub o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych ćwiczeniach i zajęciach, wydanej       przez lekarza   
h) w § 14 ust 8 po wyrazie 15 lat wprowadza się: „ mogą być objęci opieką OHP” oraz po wyrazie „albo” wprowadza się „mając ukończone” 
i)w § 15 ust 2 wyraz: „posiadający akceptację MEN” zastępuje się „jeśli posiadają pozytywną opinię Rady Pedagogicznej i zostały dopuszczone przez dyrektora szkoły” 
j) w § 15 ust 3 wyraz „wyrównawcze” zastępuje się wyrazem: „specjalistyczne różnego typu” oraz skreśla się: „część z tych zajęć jest” i wprowadza zapis: „zajęcia rewalidacyjne są” 
k) w § 15 ust 4 skreśla się wyraz „obowiązkowymi” oraz po wyrazie „uczniów: dodaje się: „zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze” 
l) w § 16 ust 5 po wyrazie „przebywać” dodaje się wyraz: „nie”
4.  Rozdział V 
a) w § 21 ust 12 otrzymuje brzmienie: „Przygotowanie sprawozdań i planów pracy” 
b) w § 24 ust 8 skreśla się po wyrazie obowiązków, wyraz „pedagoga” 
5. Rozdział VI 
a) w §  25 ust 20 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazem: „szkoły” 
b) w § 25 ust 22 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazem: „szkoły” 
c) w § 25 ust 23 wyraz „gimnazjum” zastępuje się wyrazem: „szkoły” 
d) w § 26 ust 8 wyraz: „nieocenzurowanych” zastępuje się wyrazem: „niecenzuralnych” 
e) w § 26 ust 12 wyraz: „gimnazjum” zastępuje się wyrazem: „szkoły” 
f) w § 26 ust 23 zostaje skreślony 
g) w § 26 ust 24 wyraz: „lekcyjnych” zastępuje się wyrazem: „organizowanych przez szkołę” 
h) w § 26 ust 27 otrzymuje brzmienie: „Usprawiedliwienie nieobecności uczeń ma obowiązek dostarczyć na najbliższej godzinie wychowawczej w formie pisemnej lub na poczcie „wiadomości” dziennika elektronicznego. 
i) w § 27 ust 1 pkt f przed wyrazem: „100 %” wprowadza się wyraz: „posiada” 
j) w § 27 ust 1 pkt g otrzymuje brzmienie: „brał aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego lub kołach zainteresowań” 
6. Rozdział IX  
Zasady ogólne oceniania
a)  w § 37 po ust 1 dodaje się pkt 1 a. Dokumentowanie oceniania szkoła prowadzi w dzienniku elektronicznym. 
b) w § 37 ust 3 pkt a skreśla się po wyrazie: „rocznych”, wyraz: „semestralnych” 
c) w § 37 ust 3 pkt e skreśla się po wyrazie: „rocznych”, wyraz: „semestralnych” 
d) w § 37 ust 3 pkt f skreśla się po wyrazie: „rocznych”, wyraz: „semestralnych” 
e) w § 37 ust 8 pkt 8.1 po wyrazie: „funkcjonowania” dodaje się wyraz: „w zakresie” 
f) w § 37 ust 11 skreśla się po wyrazie: „oceny z” wyraz „zajęć technicznych”  
g) w § 37 ust 13 skreśla się po wyrazie: „wychowania fizycznego” wyraz: „zajęć komputerowych” 
h) w § 37 ust 15  skreśla się po wyrazie: „języka obcego”, wyraz: „może” 
i) w § 37 ust 19 wyraz: „semestralnej” zastępuje się wyrazem: „śródrocznej” 
j) w § 37 ust 20 otrzymuje brzmienie: „Czas trwania I semestru nauki – co roku jest określany w kalendarzu roku szkolnego” 
k) w § 37 ust 21 wyraz: „półroczną” zastępuje się wyrazem: „śródroczną” 
l) w § 37 po ust 21 dodaje się pkt 21a „W terminie określonym w kalendarzu roku szkolnego, nauczyciel wystawia przewidywaną ocenę śródroczną lub końcowo roczną.” 
m) w § 37 ust 22 wyraz: „półroczne” zastępuje się wyrazem: „śródroczne” 
n) w § 37  ust 23 zostaje skreślony  
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów klas IV – VIII 
a) w § 37 ust 13 po wyrazie „oceny” dodaje się wyraz „bieżące” 
b) w § 37 ust 21 skreśla się „zajęć komputerowych” 
c) w § 37 ust 28 skreśla się „zajęć technicznych” oraz „zajęć komputerowych” 
d) w § 37 ust 37 skreśla się „Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają podpisem otrzymanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych” 
e) w § 37 po ust 37 dodaje się pkt 37a Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) za pomocą dziennika elektronicznego lub ustnie. 
f) w § 37 ust 38 po wyrazie „O fakcie zmiany stopnia na niedostateczny” dodaje się wyraz „lub zmianie oceny zachowania na naganną” 
g) w § 37 ust 38 wyraz „dwa tygodnie” zastępuje się wyrazem „dwa dni” 
h) w § 37 ust 39 po wyrazie „wystawionych” dodaje się wyraz „proponowanych”, wyraz „ustalona” zastępuje się wyrazem „proponowana” oraz  wyraz „ocena na półrocze” zastępuje się wyrazem „śródroczna lub końcowo roczna” 
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów klas I-III 
a) w § 37 ust 4 pkt a) otrzymuje brzmienie „opis poziomu osiągnięć postępów ucznia z: mówienia i słuchania, czytania i opracowywania tekstów, pisania, gramatyki, liczenia, edukacji przyrodniczej, plastycznej, technicznej, informatycznej, muzycznej oraz zajęć wychowania fizycznego 
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów klas IV – VIII 
a) w § 37 ust 6 po wyrazie „kartkówek” dodaje się wyraz „obejmujący czas nieobecności” 
b) w § 37 ust 9 otrzymuje brzmienie „Rodzice uczniów mogą zapoznać się z ocenami w dzienniku elektronicznym oraz podczas tzw. „Dni otwartych” określonych w kalendarzu roku szkolnego” 
Ocenianie zachowania 
a) w § 37 ust 6 skreśla się „(z wyjątkiem punktu 3 rozdziału VII)” 
b) w § 37 ust 8 pkt a skreśla się „ocenę semestralna i końcowo roczną wystawia wychowawca” 
c) w § 37 ust 8 pkt b skreśla się wyraz „limit” oraz skreśla się „(sumując punkty z dwóch semestrów i dzieląc przez dwa. Ostateczna ocenę ustala się na podstawie tabeli podpunkt h” 
Kryteria oceny zachowania 
a) w § 37 ust 4 otrzymuje brzmienie „Jeżeli uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z proponowaną ocenę, odwołują się do wychowawcy, pisemnie uzasadniając powód odwołania na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej”  
b) w § 37 ust 6 wyraz „5” zastępuje się wyrazem „2” 
c) w § 37 ust 7 wyraz „5” zastępuje się wyrazem „2” 
Rozdział X 
a) w § 38 po ust 7 dodaje się „Regulamin zachowania uczniów podczas przerw” 
1. W czasie przerw uczniowie spacerują po korytarzach, zachowują się kulturalnie, nie krzyczą. 
2. Uczniowie przebywają w czasie przerwy na poziomie, na którym maja lekcje. 
3. Po dzwonku na lekcję uczniowie ustawiają się pod swoją salą i w kulturalny sposób oczekują na przyjście nauczyciela. 
4. W szkole obowiązuje ruch prawostronny. 
5. Klasy 4-8 na lekcje wychowania fizycznego ustawiają się przed wejściem i czekają na nauczyciela  
6. Gazetkę klasową uczniowie wykonują pod opieka nauczyciela. 
7. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy jest potrzebny klucz do klasy, uczeń zgłasza się do nauczyciela dyżurującego 
8. Dojeżdżający uczniowie z klas 1-3 są odprowadzani do autobusu przez nauczyciela pełniącego dyżur w szatni.  

§ 2 Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zatwierdzającą wprowadzenia zmian do Statut Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisewie. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.  

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
mgr Grzegorz Zalewski

Treść Uchwały nr 8/2020/2021 (1283kB) pdf

Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisewie (521kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Pedagogicznej Grzegorz Zalewski
Opublikował: Kamila Uchacz (24 września 2021, 14:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233